Jak na datový list

Datový list dopravny je dokument, který popisuje hlavně 2 věci. Prostřednictvím schématu stanice usnadňuje orientaci ve stanici pro její obsluhu a strojvedoucí. Prostřednictvím sekce o nákladní dopravě pak zveřejňuje informace o požadovaných přepravách a umožňuje tak jejich objednávání ostatními účastníky setkání.

Schéma dopravny

Schéma dopravny přehledně znázorňuje rozmístění všech dopravně a přepravně důležitých částí dopravny. Je zde jasně patrné kolejové schéma, rozmístění výhybek, zabezpečovacího zařízení a míst nakládky a vykládky.

demo-datalist-kolejovy_plan_1200

Legenda schéma dopravny

dl01 Dopravní (traťová) kolej
dl02 Manipulační kolej
dl03 Zarážedlo
dl04 Nástupiště
dl05 Rampa
dl06 Složiště
dl07dl08 Dopravní budova,
stanoviště telefonu
dl09 Lichoběžníková tabulka
dl10 dl11 Mechanické návěstidlo jednoramenné, dvouramenné
dl12a dl12b Světelné návěstidlo (vjezdové)
barvy (shora): žlutá, červená (zákl. svítí), bílá, žlutá, žlutý pruh
dl13a dl13b Světelné návěstidlo (odjezdové, cestové)
barvy (shora): zelená, červená (zákl. svítí), bílá, žlutá, žlutý pruh
dl14a dl14b Světelné návěstidlo (seřaďovací)
barvy (shora): bílá, modrá (zákl. svítí)
dl20 Výkolejka s elektrickým přestavníkem místně stavěná
dl21 Výkolejka s elektrickým přestavníkem śtředně přestavovaná
dl22 Nechráněný přejezd
dl23 Mechanické závory
dl24 Světelné přejezdové zařízení
dl25 Světelné přejezdové zařízení se závorami
dl26 Sklad
dl27 Sklad s rampou
dl28 Ostatní budovy s vlivem na provoz
dl29 Místa nakládky / vykládky
dl15 Mechanický přestavník bez kontroly polohy
dl16 Výhybkový zámek, klíč vyjmut, uložen na stanoveném místě
dl17 dl18 Elektrický přestavník místně/ústředně stavěný
dl19 Výkolejka s kontrolním zámkem, klíč vyjmut, uložen na stanoveném místě; závislý klíč držen, nelze vyjmout

Schéma dopravny – jak kreslit

 • Scéma kreslete nejlépe v nějakém vektorovém kreslícím programu (nejznámější je asi Corel Draw, zdarma např. Inkscape).
 • Ideální je vyjít ze vzoru, který je ke stažení zde (cca 150kB). Vzor obsahuje výše uvedený příklad a zároveň obsahuje i všechny grafické prvky, ze kterých lze plán „složit“, i s vysvětlením jejich použití.
  Kreslit můžete i v rastrovém editoru (PhotoShop a podobné), ale je to pracnější a výsledek není tak dobře použitelný.
 • Výkres nechť má šířku 21cm nebo násobky 21cm, pokud je 21 cm málo.
 • Hlavní prvky (zejména koleje, výhybky, atd.) umisťujte na připravenou mřížku s krokem 1cm. Menší elementy pak tak, aby v daném oku mřížky byl pokud možno vždy jen jeden. Docílíte tak přehledného schématu.
 • Mějte na paměti, že kreslíte schéma, nikoliv přesný plán. Nemusíte proto přesně dodržovat ani poměr délek, ani proporce.

Takto vytvořené schéma dopravny pak použijete jednak v samotném datovém listu a dále jej můžete využít pro orientační plán dopravny, který si vyrobíte v dostatečném rozměru a použijete spolu s tabulkou s názvem dopravny.

Vyplnění datového listu

Když máte schéma dopravny, máte již velkou část práce za sebou. Nyní přistupte k samotnému vyplnění datového listu. Začněte vzorem, který je ke stažení zde.

Záhlaví

Do záhlaví vyplníte informace o názvu a zkratce stanice, majiteli a označení modulu dle evidence modulů. Zkratku můžete používat při objednávání přepravy a může se vyskytovat na nákladovém listu, pokud by se na něj nehodilo jméno stanice v plné nebo nějak srozumitelně zkrácené podobě.

Osobní doprava a délky všech kolejí

V této sekci uvedete doplňující informace, které nejsou patrné ze schématu stanice . např. užitné délky kolejí. Popis osobní přepravy je spíše informativní. V reálné praxi setkání bude osobní doprava ve vaší stanici (dopravně) přizpůsobena potřebám GVD.

 • Číslo koleje – je číslo koleje podle zvyklostí číslování kolejí na skutečné železnici.
 • Určení – rozlišujeme v zásadě koleje dopravní a manipulační (případně vlečky).
 • Užitná délka – délka koleje využitelná pro odstavení souprav nebo vozů. Typicky od námezníku k námezníku.
 • Nástupiště – informace pro tvůrce GVD o možnosti odbavení osobní dopravy.
 • Nákladová hrana – informace pro objednatele přeprav o využitelnosti dané koleje.

Nákladní doprava

Tato sekce slouží jak pro tvůrce GVD aby byla obsluha stanic na dané trati správně dimenzovaná, tak pro jednotlivé objednatele přeprav, aby věděli od koho / pro koho a co objednávat.

 • Nákladiště – označení nákladiště odpovídající schématu dopravny. Zároveň se tato informace využije při objednávání dopravy a na nákladovém lístku.
 • Jméno – podle jména objednatelé vědí pro koho je daná objednávka určena.
 • Délka koleje u nákl. hrany – podle délky je potřeba dělit skupiny vozů, aby dopravna nebyla přetížena. Délka by měla odpovídat množství vozů, které lze odbavit najednou.
 • Druh zboží – slovní popis přepravovaného zboží, případně pro / od koho je zboží, pokud to nevyplývá z nákladového místa samotného (např. vlečka jednoho podniku).
  Každý druh zboží se uvádí na samostatný řádek.
 • Podej / dodej – podej znamená, že zboží se z této dopravny odváží;
  dodej znamená, že zboží se do této dopravny dováží.
 • Druh vozů – druh vozů, který je k dané přepravě potřeba – viz. níže uvedená orientační tabulka. Samostatně lze uvést informaci pro III a/nebo IV epochu.
 • Množství za týden – požadované množství přepravy za týden. V souladu s dobou potřebnou pro odbavení vozu a kapacitou místa nakládky a typem dodavatele / odběratele určuje množství vozů za týden.
 • Poznámky – zde uvedete všechny informace k přepravě, které nejde nebo se nehodí uvést výše.
* Popis vozu Použití
V U


E

Vysokostěnné, nevýsypnée Sypké hmoty — uhlí, písek atd., šrot, menší hutní výrobky. Dále vše, co nepodléhá vlivu nepříznivého počasí. Vykládka na složištích v závodech, ručně nebo drobnou mechanizací.
S V W


F

Výsypné samotíží, nekrytéf Hromadná přeprava sypkých hmot — většinou uhlí, písek. Centrální vykládání do komor, bunkrů a roštů. Většinou jezdí uceleně několik vozů.
Z


G

Kryté, obyčejné stavbyg Balíky, balené výrobky, obilí atd. Obecně přeprava zásilek, které podléhají vlivu nepříznivého počasí.
M


H

Kryté, zvláštní stavby, posuvné celé stěnyh Zvířata a rozměrné zásilky, které nelze naložit do vozů řady G.
L


I

Chladící, mrazícíi Zboží podléhající rychlé zkáze — potraviny, maso atd.
N


K

Nízkostěnné dvounápravovék Kratší a střední klády, trubky, velké bedny se stroji, zemědělská mechanizace a auta jednotlivě.
P O H


L

Plošinové, oplenové, patra na autal1 l2 Auta, dlouhé náklady.
Opleny lze spojovat po dvou jedním nákladem do dvojice.
Patra na auta jezdí uceleně.
N


R

Nízkostěnné čtyřnápravovér Dlouhé klády, trubky, velké hutní výrobky, auta, vojenská technika.
P


S

Plošinové, kontejnerové Plošinové: vojenská technika, plechy, rozměrné zásilky přesahující obrys vozu.
Kontejnerové: jezdí obvykle uceleně, ale je možné i jednotlivě.**

T

Kryté, vysokostěnné a výsypné s posuvnou střechout Lehký šrot, sklářský písek, hnojiva. Kryté a vysokostěnné na nakládku jeřábem. Vysokostěnné a výsypné na hmoty, které práší a hrozí jejich úlet z vozu, nebo které nesmí zmoknout.***

H R


U

Hlubinné, tlakové nádoby na jemný substrát, výklopnéu2 u1 Hlubinné: těžké rozměrné náklady — trafa, reaktory, velké stroje.
Tlakové: vápno, práškové materiály.
Výklopné: pro výsyp materiálu vedle koleje — štěrk (většinou traťovka).

R


Z

Cisternové a nádržkovéz Všechny tekuté hmoty a také plyny. Lze však nakládat vždy jen jednu danou komoditu — Do vozů od oleje olej, do vozů od benzínu benzín atd.

* Označení skupiny vozů dle epochy. Nad čarou dle epochy III, pod čarou dle epochy IV.
** V epoše III se pro přepravu kontejnerů používaly libovolné vhodné vozy – např. Pao, Na.
*** V epoše III se pro přepravu sypkých a prášivých materiálů používaly vozy řad V nebo U. Materiály, které nesmí zmoknout se přepravovaly v uzavřených vozech Z (např. v pytlích).

Soubory ke stažení

Závěrem

Nejdůležitější je začít! Jakmile vytvoříte datový list zapojíte svoji stanici plnohodnotně do společné hry. A vůbec se nemusíte bát, že vámi vytvořený datový list nebude dokonalý. Svůj záměr s modelem stanice v něm jistě vyjevíte. Případné chyby a nedostatky vám pak kolegové rádi pomohou odstranit.

< předchozí zpět následující >